Bemutatkozás

A kémia központi tudomány, a természetismereti diszciplínák mindegyikével, valamint az orvosi és mérnöki tudományok széles területeivel szoros, szinergikus kapcsolatban áll. A kémiai szemlélet, illetve a kémiai eljárások és módszerek alkalmazása a fenti alap- és alkalmazott tudományi és technológiai területeken alapvető fontosságú. A kémia hozzájárulása meghatározó mai életformánk és életminőségünk kialakításában és fenntartásában.

A debreceni kémiaoktatás az egyetemhez hasonlóan több évszázados múltra tekinthet vissza. A 1538-ban alapított, a Debreceni Egyetem (DE) elődjének tekintett Debreceni Református Kollégiumban 1815-ben már önálló kémiai tanszék működött. Az 1913-ban létrejött Debreceni Egyetemen a vegytan oktatása részben a bölcsész-, részben az orvoskaron belül folyt. Az utóbbi karon belül alakult ki az első modern kémiai egység, a Szerves Kémiai Tanszék, amely a Természettudományi Kar 1949-es létrehozásakor alapított Fizikai Kémiai valamint Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékekkel kiegészülve alapozta meg a debreceni kémiai oktatás és kutatás napjainkban is folyamatos, sikeres fejlődését.

A mai DE Kémiai Intézete (DEKI) a Természettudományi és Technológiai Kar (TTK) legnagyobb oktatási-kutatási egysége. A DEKI 2006-ban alakult meg a fent említett három tanszék mellett az Alkalmazott Kémiai és a Kolloid- és Környezetkémiai Tanszékek, illetve a Kémiai Szakmódszertani csoport részvételével. Az oktatás-kutatás ipari hátterének erősítésére 2008-ban szerveződött meg a TEVA Gyógyszergyárral a Gyógyszeripari Kihelyezett Tanszék, míg 2009-ben a Tiszai Vegyi Kombináttal (ma MOL Petrolkémia) a Petrolkémiai és Polimertechnológiai Kihelyezett Tanszék jött létre. 2016-ban újabb szervezeti átalakítás történt, így jelenleg a Kémiai Intézet 4 intézeti tanszékből (Alkalmazott Kémia Tanszék, Fizikai Kémiai Tanszék, Szerves Kémiai Tanszék és Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék), két kihelyezett tanszékből (Gyógyszeripari Kihelyezett Tanszék, Petrolkémiai és Polimertechnológiai Kihelyezett Tanszék), valamint a Szakmódszertani Csoportból áll.

A DEKI alapfeladata a kémiai tudományok oktatása és művelése, ezen túl a kémiával összefüggő külső kutatási és szolgáltatási, esetenként ismeretterjesztő tevékenységet is végez; feladatait 55 főállású oktató, változó létszámú kutatói (10-15 fő) és doktori hallgatói (30-35 fő) gárda, és 26 vegyésztechnikus/ügyintéző részvételével látja el. Az Intézet összefogja és koordinálja az említett tanszékek oktatási tevékenységét, segíti az Intézetben működő kutatócsoportok és szolgáltató egységek munkáját, gazdálkodik az egyetemi költségvetésből rá eső oktatói és egyéb álláshelyekkel és béralappal.

Az Intézet oktatási tevékenységének középpontjában vegyészek és vegyészmérnökök, ill. kémia szakos tanárok képzése áll: az előbbi két területen alap- (BSc) és mesterképzés (MSc) folyik, a tanárképzés osztatlan. A Kémiai Doktori Iskolában a legkiválóbb hallgatók doktori (PhD) képzése történik részben kurzusokon, de főképp önállóan végzett kutatómunkán keresztül, aminek négy doktori program ad keretet. Ezen túl az Intézet hangsúlyosan jelen van a TTK (pl. biológus, biomérnök, környezettudomány) és a DE más karainak (főképp gyógyszerész, orvosdiagnosztikai laboratóriumi- és képalkotó analitikus) képzéseiben is, hozzájárulva évente összesen mintegy 900 hallgató tanulmányaihoz.

A DEKI hazánk egyik legnagyobb kémiai kutatóhelye, számos kutatócsoportjában több olyan kutatási irányzat is kifejlődött, melyekkel az Intézet munkatársai nemzetközi elismertségre tettek szert. E területek közül többnek a művelése hazánkban kizárólag vagy a legintenzívebben a DE-en történik (pl. szintetikus szénhidrát- és antibiotikum-kémia, spektroszkópiai és számításos kémiai komplex térszerkezet-meghatározás, mágneses rezonanciás képalkotásban alkalmazott anyagok és folyamatok, glikoenzimek, gyógyászati jelentőségű fémkomplexek, vizes közegű fémorganikus katalízis, komplex rendszerekben lejátszódó reakciókinetikai jelenségek vizsgálata). A DEKI kutatási potenciálját jelzi a 3 MTA tag, 13 (+6 emeritusz) MTA doktor és a 38 PhD/kandidátus minősítésű munkatárs. Az aktuális kutatások kiemelten kooperatív jellegűek, melyeket nemcsak az intézeten belül, hanem hazai és külföldi, akadémiai és ipari partnerekkel együtt végzett kutatási-fejlesztési projektek fémjeleznek.

Az Intézet kutatási infrastruktúrája magába foglalja a korszerű kémiai kutatásokhoz szükséges fontosabb kis- és középműszereket, laboratóriumi kisgépeket és eszközállományt, valamint a közös fenntartású intézeti nagyműszerparkot (NMR, MS, röntgendiffrakciós, kromatográfiás és kiroptikai laboratóriumok), amely az egyetem más egységei, illetve külső felhasználók igényeit is kielégíti. Az Intézetben 11 Regisztrált Kutatási Infrastruktúra működik és nyújt szolgáltatást a KFI szféra számára. Kiemelkedő a nagy számításigényű kutatási feladatok támogatása a debreceni szuperszámítógéphez való hozzáférés révén. Ez az infrastruktúra folyamatosan szolgálja az oktatás igényeit is.

Honlapunk részletesen bemutatja az Intézet egységeit, munkatársait és tevékenységi területeiket, információkkal szolgál a hallgatóknak és a felsőfokú tanulmányokra készülőknek, a kémia iránt érdeklődőknek. A Kedves Látogató további kérdéseinek megválaszolásában szívesen áll rendelkezésre a DEKI vezetése.

Dr. Várnagy Katalin
intézetigazgató

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 27. 12:44